Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Информация относно дружеството, което обработва личните данни на Потребителите
„НИКСЕН” ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107545591, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. Антим I, № 3, ет.7, ап.21, имейл адрес: office@niksen.bg, телефон за връзка: +359 2 978 16 32. Кореспонденцията с дружеството се извършва на адрес:  Гара Яна (РМЗ), София 1805.
„НИКСЕН” ООД (наричано по - нататък „Администратор“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Администраторът извършва продажба на стоки чрез интернет страница, намиращa се на домейн https://www.niksen.bg.

II. Основни понятия
1) Лични данни - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци;
 2)    Ограничаване на обработването - маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
 3)  Администратор - „НИКСЕН” ООД, което само или съвместно с други лица определя целите и средствата за обработването на лични данни;
4) Профилиране - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на договорните му отношения и предпочитания;
 5) Обработващ лични данни - физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на Aдминистратора;
6) Получател - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не;
7) Трета страна - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, Aдминистратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
8) Съгласие на субекта на данните - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
9) Потребител - всяко физическо лице, което посещава интернет страницата https://www.niksen.bg, за да извърши покупка на стоки, чрез сключване на договор за продажба от разстояние с Администратора;

III. Основания за събиране, обработване и съхраняване на лични данни
1. Администраторът събира и обработва лични данни във връзка с използването на електронния магазин https://www.niksen.bg и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на:
•Изрично получено съгласие от Потребителите;
•Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Потребителите;
•Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
•За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.
IV. Цели и принципи при събиране, обработване и съхраняване на лични данни
1. Администраторът събира и обработва личните данни, които Потребителите предоставят във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели: извършване на поръчка на стоки чрез онлайн магазина, сключване и изпълнение на договор за покупко – продажба от разстояние; индивидуализация на страна по договора; счетоводни цели; статистически цели; защита на информационната сигурност; обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга, удовлетворяването на рекламации и жалби на Потребителите, директен маркетинг.
2. Администраторът спазва следните принципи при обработката на  личните данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
3. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи, изпълнение на всякакви други законови задължения.

V. Видове лични данни, които събира, обработва и съхранява Администраторът
1. С предоставените от Потребителите лични данни се  извършват следните операции за следните цели:
  • Извършване на поръчка на стоки от онлайн магазина  с Потребител – целта е да се изпрати поръчка за доставка на стоки до Администратора.
  • Сключване и изпълнение на договор за покупко - продажба от разстояние с Потребител – целта е сключване и изпълнение на договора, вкл. извършване на доставка на поръчаните стоки и неговото администриране.
  • Упражняване право на отказ – целта е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ от страна на Потребител.
  • Приемане и удовлетворяване  на рекламация - целта да се извърши законосъобразно приемане и удовлетворяване на рекламациите на Потребителите.
  • Администриране на жалби, отправени от Потребителите - целта е да се приеме и изготви отговор на жалбата.
  • Извършване на директен маркетинг - изпращане на рекламни съобщения, съдържащи информация за стоки, услуги, промоции, новини и др., свързани с търговската дейност на Администратора.

2.  Администраторът обработва следните категории лични данни и информация, за следните цели и на следните основания:
• Индивидуализиращи данни (електронна поща, име, телефон, адрес и др.)
◦Цел, за която се събират индивидуализиращите данни: извършване на поръчка на стоки чрез онлайн магазин https://www.niksen.bg.
◦Основание за обработка на личните данни: С приемането на Общите условия за извършване на продажба и ползване на уеб сайта https://www.niksen.bg  и извършване на поръчка за доставка на стоки, между Администратора и Потребителя се създава договорно отношение, на което основание Администраторът обработва личните данни на Потребителя.
•Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)
◦Цел, за която се събират данните за извършване на доставка: Изпълнение на задълженията на Администратора по договора за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
◦Основание за обработка на личните данни: С приемането на Общите условия за извършване на продажба и ползване на уеб сайта https://www.niksen.bg  и извършване на поръчка на стоки, между Администратора и Потребителят се създава договорно отношение, на което основание Администраторът обработва личните данни на Потребителя. Данните, необходими за извършване на доставката се предоставят от Администратора на трети лица (куриерски фирми) за целите на извършване на доставката.
  • Данни за извършване на директен маркетинг (имейл адрес)
 
  • Цел, с която се събират данните: изпращане по електронен път на информация за продукти, услуги, промоции, маркетингови активности и др., свързани с дейността на „Никсен“ ООД.
 
  • Основание за обработка на личните данни: изрично съгласие, предоставено от Потребителите при извършване на поръчка на стоки от онлайн магазина.
Потребителите имат свободен избор да изразят съгласието си за предоставяне на информация от Администратора за целите на директния маркетинг. Даването на съгласие за обработка на данните на Потребителите за целите на директния маркетинг не е условие за извършване на поръчка на стоки от онлайн магазина. На Потребителите, изразили съгласие да получават информация от Администратора, свързана с директен маркетинг се предоставя възможност да се откажат по всяко време, без да посочват причина за това. Отказът от получаване на информация, представлява директен маркетинг се упражнява чрез изрично указана опция за това във всеки изпратен на потребителите имейл с такава информация.
 3. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
4. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
5. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни или профилиране на Потребителите.
6. Достъп до интернет страницата  https://www.niksen.bg  може да се осъществи чрез Google и други търсачки, както и чрез социалните мрежи. Интернет страницата може да интегрира услуги, свързани със социални медии (напр. съобщения в социални медии), чрез които потребителите да осъществяват комуникация с интернет страницата. Интернет страницата поддържа профили в социални медии и може да предлага приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато потребител достъпва интернет страницата https://www.niksen.bg  чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да позволи на Потребителя да споделя информация с нас. Ако Потребителят избере да споделя, ще бъде уведомен от доставчика на социалната медия коя информация ще бъде споделяна с нас. Например, когато се достъпва интернет страницата посредством профил в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с нас. Това може да включва адрес на Потребителя, възраст или профилни снимки, запазени в профила на Потребителя.
7. При използване на интернет страницата https://www.niksen.bg. от Потребителите Администраторът получава информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузърът, който използва потребителя, когато посещава уеб сайта (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което потребителят е прекарал в уеб сайта и кои страници в сайта са посетени.
8. Интернет страницата ползва Google Analytics - уеб услуга, предоставена от Google за съставянето на детайлна статистика за посетителите на интернет страници. Статистиката се събира на сървъра на Google и се ползва от Администратора за целите на анализ на трафика и подобряване на ефективността на интернет страницата. Интернет страницата може да използва информация от социални медии, в частност facebook относно потребител, за целите, които си поставя този уеб сайт, както и за рекламирането и промотирането на интернет страницата. Съгласието за предоставянето на тази информация Потребителите дават на съответната социална медия.
9. Администраторът използва и т.нар. „бисквитки“. Бисквитките са малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Повече информация за видовете бисквитки, които използва Администратора и целите, за които той използва бисквитките може да намерите в Политиката за бисквитки.

VI. Срок на съхранение на личните данни
1. Администраторът съхранява личните данни на всеки Потребител за срок не по-дълъг от eдин месец от датата на изпълнение на поръчката. Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички лични данни на Потребителя, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (да ги приведе във вид, който не разкрива личността на Потребителя).
2. Независимо от посоченото в т.1, Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден от закона срок. Администраторът уведомява съответните лица, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора.

VII. Предаване на  лични данни за обработване
1. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на Потребителите на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които са се съгласили Потребителите, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).  Администраторът уведомява Потребителите в случай на намерение да предаде част или всички техни лични данни на трети държави или международни организации.
VIII. Права на Потребителите при събиране, обработване и съхранение на лични данни
Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни
1. Ако Потребителят не желае предоставените  от него лични данни да се обработват, той може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка, чрез искане в свободен текст, което да изпрати по имейл на Администратора.  
2. След като получи искането, Администраторът изпраща на имейла на Потребителя писмо с подробни инструкции за верификацията на съответния Потребител като субект на личните данни.
3. След извършване на верификацията  Администраторът заличава личните данни на Потребителя и му изпраща потвърждение за заличаването по електронен път. Заличаването на личните данни може да има за последица невъзможността на Администратора да изпълни задълженията си по сключения с Потребителя договор за доставка на стоки.
4. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Право на достъп
1. Потребителят има право да изиска и получи от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, като изпрати искане в свободен текст по имейл. Потребителят има право да получи достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни.
2. След като получи искането, Администраторът изпраща на имейла на Потребителя писмо с подробни инструкции за верификацията на съответния Потребител като субект на личните данни, до които е заявен достъп.
3. След извършване на верификацията Администраторът предоставя на Потребителя копие от обработваните лични данни, свързани с него, в електронна или друга подходяща форма.
4. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да изиска заплащането на такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
1. Потребителят може по всяко време да коригира или да попълни неточните или непълни лични данни, свързани с него с отправяне на искане до Администратора по имейл. Администраторът уведомява по имейл Потребителя за извършената корекция на данните.
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
1. Потребителят има право да поиска от Администратора изтриване на част или всички свързани с него лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от следните основания:
•личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
•Потребителят оттегли своето съгласие за обработване на данните и няма друго правно основание за обработването;
•Потребителят възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни  и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
•личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
•личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
2. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
•за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
•по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
•за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
•за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
3.  За да упражни правото си за бъде забравен е необходимо Потребителят да изпрати по имейл искане в свободен текст за изтриване на личните данни. Администраторът ще изпрати на имейла на Потребителя писмо с подробни инструкции за верификацията на лицето като субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.
4. След като Администраторът удостовери идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените инструкции, Администраторът ще изтрие всички данни на съответния Потребител, които обработва.
5. Ако има направена поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който Потребителят може да поиска да бъде „забравен“, е успешното завършване на поръчката.

Право на ограничаване
1. Потребителят има право да изиска от Администратора да ограничи обработването на свързаните с него лични  данни, като изпрати на Администратора искане в свободен текст по имейл, когато:
•Потребителят оспори точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
•обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
•Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
•Потребителят е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред неговите интереси.
2. След като получи искането, Администраторът изпраща на имейла на Потребителя писмо с подробни инструкции за верификацията на лицето като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.
3. След извършване на верификацията Администраторът ще преустанови обработката на личните данни и ще уведоми Потребителя по имейл.

Право на преносимост
1. Ако Потребителят е дал съгласие за обработване на лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните се обработват по автоматизиран начин, Потребителят може да поиска от Администратора да  предостави  личните данни в четим формат и да ги прехвърли към друг Администратор, както и да поиска от Администратора пряко да прехвърли личните данни към посочен от Потребителя администратор, когато това е технически осъществимо.
2. Потребителят може да упражни правото на преносимост, като изпрати по имейл искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла на Потребителя писмо с подробни инструкции за верификацията на лицето като субект на личните данни, за които е отправено искането за преносимост.
3. След извършване на верификацията, Администраторът изпраща на посочения от Потребителя имейл данните, които обработва за съответното лице в подходящ за четене формат.

Право на получаване на информация
1. Потребителят може да поиска от Администратора да го информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.
Право на възражение
1. Потребителят може да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително, ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Права на Потребителите при нарушение на сигурността на личните  данни
1. Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните  данни на Потребителите, което може да породи висок риск за техните права и свободи, той уведомява Потребителите без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
2. Администраторът не е длъжен да уведомява Потребителите, ако е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или ако е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на Потребителите, или ако уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

IX. Лица, на които се предоставят личните данни
1.Администраторът не предоставя личните данни на Потребителите на трети лица, с изключение на случаите, когато такова предоствяне е задължително по закон.
2. Администраторът не извършва трансфер на лични данни към трети държави.

X. Компетентен орган във връзка със защита на личните данни
1. При нарушаване на правата на Потребителите, посочени по – горе или предвидени в приложимото законодателство за защита на личните данни, Потребителите имат право да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон: 02 915 3 518, Интернет страница: www.cpdp.bg. Независимо от това, Потребителите могат по всяко време да отправят до Администратора жалби, запитвания и др. по всякакви въпроси, свързани с личните им данни на имейл адрес office@niksen.bg.

 

Политика за бисквитки

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Уеб сайтът на www.niksen.bg използва „cookies” или в превод “бисквитки“. „Бисквитките” представляват малки текстови файлове, които се пазят от Вашия браузер и позволяват да се запази информация между уеб страници и различните браузер сесии. По този начин е възможно да следим всяка стъпка от Вашата поръчка, когато сърфирате през уеб сайта, да запаметим Вашата информация и да покажем подходящото съдържание на уеб сайта, базирано на Вашето търсене. „Бисквитките” ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, когато сърфират през уеб сайта, което означава, че ще можем да подобрим уеб сайта и потребителите ще имат по-добър опит с нас. „Бисквитките” могат единствено да съхраняват текст, който е винаги анонимен и обикновено криптиран. www.niksen.bg никога не съхранява лични данни в “бисквитките”.

КАКВО СА „БИСКВИТКИТЕ”?
Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас бисквитки след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни бисквитки (Cookies) също се използват. „Бисквитките” са сигурни – те запаметяват информация, която е поставена там от уеб браузера, като тази информация е въведена от потребителя в браузера или е включена в искането на страницата. Те не могат да бъдат използвани за четене на код или за достъп до Вашия компютър. Ако даден уеб сайт криптира информацията в „бисквитките”, само той може да я прочете.
Съществуват два основни вида „бисквитки”: временни и дългосрочни. Те се използват за различни неща и съдържат различна информация. Временните „бисквитки” съдържат информация, която се използва в рамките на текущата сесия на Вашия браузер. Този вид „бисквитки” се изтриват автоматично при затваряне на уеб браузера. Те не се запазват на Вашия компютър във времето, когато не използвате уеб сайта. „Дългосрочните бисквитки се използват  за поддържане на информация, която се поддържа между Вашите посещения на уеб сайта. Тези данни позволяват и са нужни на сайтовете, за да потвърдят, че сте регистриран потребител, за да се реагира по съответния начин. Дългосрочните„ бисквитки” имат стойност, която се определя от сайта и може да варира между няколко минути и няколко години.

ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ „БИСКВИТКИ”?
Използваме бисквитки, за да се знае, къде сте сърфирали в сайта. Те събират информация за Вашата поръчка. Също така се използват за показване на подходящи продукти в рамките на Вашето сърфиране. „Уеб анализиращи бисквитки”, използвани от нашите партньори като Google, ни позволяват да следим взаимодействието на потребителите и сайта. Това дава ценна информация, която ни позволява да подобряваме сайта, както и предлаганите от нас продукти.

ДЕАКТИВИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“
Всички уеб сайтове Ви позволяват да ограничавате поведението на Вашите  бисквитки” или да ги изключите от настройките или опциите на съответния браузер. Можете да се противопоставите на използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай Вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този уеб сайт.

КАКВИ “БИСКВИТКИ” СЪЗДАВА САЙТА WW.NIKSEN.BG?
„Сесийни бисквитки”, които www.niksen.bg използва, включват информация, която се използва от хардуера на уеб сървъра за това кой сървър обработва Вашата сесия, Вашия статус (в клиентската база данни на www.niksen.bg) и данни за Вашата поръчка. „Дългосрочните бисквитки”, които се използват от уеб сайта www.niksen.bg се използват за разпознаване на трафика към сайта и дали това са нови потребители или потребители, които се връщат отново към сайта. Информацията, която се съхранява, се използва за показване на подходящи реклами на други уеб сайтове от наше име. Изтриването или изключването на тези „бисквитки” няма да ограничи правилното функциониране на уеб сайта.

ИЗПОЛЗВАНИ „БИСКВИТКИ” ОТ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРТНЬОРИ
www.niksen.bg използва бисквитки от следните технологични партньори: Google Analytics, Facebook Connect, Facebook Social Plugins. www.niksen.bg си сътрудничи с тези технологични партньори за уеб анализи и реклама.
Информацията в „бисквитки” информира Google Analytics какви страници и продукти сте разгледали, като Ви позволява да намерите подходящите за Вас реклами. Освен това, дава подробна информация за клиентите като гео разположение, време прекарано в сайта, кои категории са разглеждали и друга подробна информация, отнасяща се до работата ви с www.niksen.bg.
Този уеб сайт използва Google Analytics. Това е служба за уеб анализ, предлагана от Google Inc (Google). Google Analytics използва така наречените бисквитки (текстови файлове), които се съхраняват на компютъра ви, за да имат възможност да анализират употребата на сайта.
По поръчение на собственика на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за да се съставят доклади за дейността на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайтове и Интернет по отношение на собственика на уебсайта. В рамките на Google Analytics, предоставеният от вашия браузър IP - адрес няма да бъде въведен заедно с други данни от Google.
Можете да откажете съхранението на бисквитки, като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да се отбележи, че в този случай вие няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт.
Освен това вие можете също предотвратите събирането на информация от „бисквитките“ и свързаните с това данни при използването на сайта (включително вашия IP- адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google.
За целта влезте на следния адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, свалете оттам и инсталирайте намиращите се на разположение Plug-in за вашия браузър. Повече информация ще намерите на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, съответно на: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (обща информация за Google - Анализ и защита на данните). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни.
Моля свържете се с office@niksen.bg, ако искате да научите повече за останалите „бисквитки” които използваме.